Όροι και Προϋποθέσεις Άσκησης Λιανικής ή/και Χονδρικής Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων

Α. Διοικητικές προϋποθέσεις άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων φυσικών προσώπων που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι επιστήμονες

 1. Αντίγραφο ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ. Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών-μελών της ΕΕ, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην ΕΕ απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.
 3. Ποινικό μητρώο (ζητείται αυτεπάγγελτα).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι: α) Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), β) Η λιανική ή/και χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στο κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσίας του, γ) Δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με υπεύθυνο τον ίδιο, δ) Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ε) Γνωρίζει τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 και του Π.Δ. 159/2013 όπως ισχύουν.
 5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναφέρεται ως αντικείμενο εργασίας η εμπορία γεωργικών φαρμάκων.
 6. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτιρίου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
 7. Αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
 8. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος.
 9. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 10. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου α) Προκειμένου για αναγγελία έναρξης εμπορίας λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων διπλότυπο είσπραξης των επτακοσίων (700) €, υπέρ του ελληνικού δημοσίου β) Προκειμένου για αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων διπλότυπο είσπραξης των χιλίων πεντακοσίων (1.500) €, υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Β. Διοικητικές προϋποθέσεις άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων φυσικών προσώπων που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα

 1. Αντίγραφα ταυτότητας ιδιοκτήτη και υπεύθυνου επιστήμονα.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών υπεύθυνου επιστήμονα, όπως αναφέρεται παραπάνω στο Α.2.
 3. Ποινικό μητρώο ιδιοκτήτη και υπεύθυνου επιστήμονα (ζητούνται αυτεπάγγελτα).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από τον υπεύθυνο επιστήμονα, στην οποία δηλώνεται ότι: α) Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), β) Η λιανική ή/και χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στο κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσίας του, γ) Δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με υπεύθυνο τον ίδιο, δ) Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια τυχόν αποχώρησή του από την εργασία αυτή και ε) Γνωρίζει τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 και του Π.Δ. 159/2013 όπως ισχύουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από τον νομικά υπεύθυνο, στην οποία δηλώνεται ότι: α) Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), β) Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και γ) Γνωρίζει τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 και του Π.Δ. 159/2013 όπως ισχύουν.
 5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναφέρεται ως αντικείμενο εργασίας η εμπορία γεωργικών φαρμάκων.
 6. Αντίγραφο σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα. Δεν απαιτείται στην περίπτωση απασχόλησης του ενδιαφερόμενου και ως υπεύθυνου επιστήμονα και στην περίπτωση συγγένειας α’ βαθμού μεταξύ ενδιαφερόμενου και υπεύθυνου επιστήμονα
 7. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτιρίου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
 8. Αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
 9. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος.
 10. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 11. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου α) Προκειμένου για αναγγελία έναρξης εμπορίας λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων διπλότυπο είσπραξης των επτακοσίων (700) €, υπέρ του ελληνικού δημοσίου β) Προκειμένου για αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων διπλότυπο είσπραξης των χιλίων πεντακοσίων (1.500) €, υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Γ. Διοικητικές προϋποθέσεις άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων νομικών προσώπων

 1. Αντίγραφα ταυτότητας ιδιοκτήτη και υπεύθυνου επιστήμονα.
 2. Απόδειξη εταιρικής/μετοχικής συμμετοχής υπεύθυνου επιστήμονα στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 20%, ή υπαλληλικής σχέσης.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών υπεύθυνου επιστήμονα, όπως αναφέρεται παραπάνω στο Α.2.
 4. Ποινικό μητρώο εταίρων και υπεύθυνου επιστήμονα (ζητούνται αυτεπάγγελτα).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από τον υπεύθυνο επιστήμονα, στην οποία δηλώνεται ότι: α) Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), β) Η λιανική ή/και χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στο κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσίας του γ) Δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με υπεύθυνο τον ίδιο, δ) Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια τυχόν αποχώρησή του από την εργασία αυτή και ε) Γνωρίζει τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 και του Π.Δ. 159/2013 όπως ισχύουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από τον νομικά υπεύθυνο, στην οποία δηλώνεται ότι: α) Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), β) Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και γ) Γνωρίζει τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 και του Π.Δ. 159/2013 όπως ισχύουν.
 6. Καταστατικό εταιρείας, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.
 7. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναφέρεται ως αντικείμενο εργασίας η εμπορία γεωργικών φαρμάκων.
 8. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτιρίου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
 9. Αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού, θεωρημένο από αρμόδια Αρχή. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
 10. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος
 11. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 12. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου α) Προκειμένου για αναγγελία έναρξης εμπορίας λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων διπλότυπο είσπραξης των επτακοσίων (700) €, υπέρ του ελληνικού δημοσίου β) Προκειμένου για αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων διπλότυπο είσπραξης των χιλίων πεντακοσίων (1.500) €, υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Δ. Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

α) Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα με έκταση, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων.

β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό αποροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.

γ) Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας.

δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.

ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστήματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. β΄, γ΄ και. δ΄. Σε περίπτωση που η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης άλλης Περιφερειακής Ενότητας από αυτήν της έδρας του καταστήματος (υποκατάστημα), ζητείται από την αρμόδια αρχή που υποβλήθηκε η αναγγελία, η συνδρομή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου.

στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό (ξεχωριστό μόνο με γεωργικά φάρμακα) από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτόν τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.

ζ) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα, νιπτήρα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει i) τα στοιχειώδη για αντιμετώπιση ατυχήματος (π.χ. γάζα, οξυζενέ, ιώδιο, βαμβάκι) και ii) τα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντίδοτα για περίπτωση δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα και συγκεκριμένα: θειική ατροπίνη, βιταμίνη Κ1, καρβουνάκι, εμετικό. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210−77.93.777».

η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.

Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται:

αα) η εμπορική ονομασία τους, ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους.

Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

θ) Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4036/2012.

ι) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία προμήθειας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

κ) Τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο και να δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών ορίζουν με απόφασή τους τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δηλαδή τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους, που κατ’ ελάχιστον πρέπει να αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που δημοσιοποιείται.

Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης. Ο τρόπος αναγραφής των τιμών στον τιμοκατάλογο και επί της συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αγορανομικό Κώδικα.

λ) Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνον παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κ. …………(ονοματεπώνυμο)…………».

Ε. Προδιαγραφές αποθηκών χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

α) Το κτίσμα πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης, κατ’ ελάχιστον, εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων.

β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και για την ανανέωση του αέρα της αποθήκης. Το όλο σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.

γ) Το κτίσμα πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας.

δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.

ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθήκης είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω β΄, γ΄ και δ΄ προϋποθέσεις.

στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα εφόδια, ο οποίος να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτό τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.

ζ) Η αποθήκη πρέπει να διαθέτει τουαλέτα, νιπτήρα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει i) τα στοιχειώδη για αντιμετώπιση ατυχήματος (π.χ. γάζα, οξυζενέ, ιώδιο, βαμβάκι) και ii) τα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντίδοτα για περίπτωση δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα και συγκεκριμένα: θειική ατροπίνη, βιταμίνη Κ1, καρβουνάκι, εμετικό. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210−77.93.777».

η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα.

Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση, από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται:

αα) η εμπορική ονομασία τους, ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους.

Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

Σε περίπτωση που οι συσκευασίες των ακατάλληλων φαρμάκων βρίσκονται στην αρχική, κλειστή και αχρησιμοποίητη συσκευασία τους, όπως για παράδειγμα σε χαρτοκυτίο, στην εξωτερική συσκευασία τους αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».