Κοινά Έντυπα

Κατάσταση κοινών εντύπων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ.

Αγροτικά Μηχανήματα

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος, λόγω αλλαγής κινητήρα

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος (αγορά από έμπορο)

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας για τα Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλής Χρήσης( ΑΜΠΧ)

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ογκομετρικού Οχήματος (ΣΙΛΟ)

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς πινακίδων

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος (λόγω θανάτου κατόχου)

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος (αγορά από παραγωγό)

Έκδοση αντιγράφου Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος, λόγω απώλειας ή φθοράς

Έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας κιβωτάμαξας Ογκομετρικού Οχήματος χύδην μεταφοράς

Έκδοση αντιγράφου Δελτίου Ταξινόμησης λόγω απώλειας ή φθοράς

Έκδοση βεβαίωσης κατοχής/μη κατοχής Αγροτικού Μηχανήματος

Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης Αγροτικού Μηχανήματος (για έμπορους και εισαγωγείς)

Χορήγηση βεβαίωσης Διαγραφής – Μεταγραφής Αγροτικού Μηχανήματος

Θεώρηση Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος Πολλαπλής Χρήσης (ΑΜΠΧ)

Θεώρηση Άδειας Κυκλοφορίας Ογκομετρικού Οχήματος (ΣΙΛΟ)

Έκδοση βεβαίωσης οριστικής διαγραφής Αγροτικού Μηχανήματος

Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης και Άδειας Κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος (εισαγωγή από παραγωγό)

Βεβαιώσεις Αγροτών, Επιδοτήσεις Νόμου 2520/97

Οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου για αγορά γης

Υ/Δ - Οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου για αγορά γης

Επιδότηση Αμοιβής Μηχανικού για Αγροτική Κατασκευή

Υ/Δ - Επιδότηση Αμοιβής Μηχανικού για Αγροτική Κατασκευή

Χορήγηση Βεβαίωσης Αγρότη, Νέου Αγρότη κλπ. για την απολαβή των ευεργετημάτων του ν.2520/97

Υ/Δ - Χορήγηση Βεβαίωσης Αγρότη, Νέου Αγρότη κλπ. για την απολαβή των ευεργετημάτων του ν.2520/97

Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Αγροτεμαχίου/ων για Γεωργική Χρήση

Ηλεκτροδότηση γεωργικών εγκαταστάσεων

Χορήγηση Βεβαίωσης Αναγκαιότητας Κατασκευής Υδατοδεξαμενής

Χορήγηση Βεβαίωσης Αναγκαιότητας Κατασκευής Οικίσκου Στέγασης Αρδευτικού Αντλητικού Συγκροτήματος

Αλλαγή στοιχείων καταναλωτή στο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Ηλεκτροδότηση/Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής αποθήκης

Ηλεκτροδότηση - Επανασύνδεση - Αύξηση ή Μείωση Ισχύος Αντλητικού Συγκροτήματος

Ηλεκτροδότηση - Επανασύνδεση - Αύξηση ή Μείωση Ισχύος Θερμοκηπίου

Ηλεκτροδότηση - Επανασύνδεση - Αύξηση ή Μείωση Ισχύος Κτηνοτροφικής Μονάδας

Ηλεκτροδότηση - Επανασύνδεση - Αύξηση ή Μείωση Ισχύος Μελισσοκομικής Μονάδας

Ηλεκτροδότηση - Επανασύνδεση - Αύξηση ή Μείωση Ισχύος Ψυκτικών Θαλάμων

 

Σταυλικές Εγκαταστάσεις

Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων με σκελετό θερμοκηπίου

Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων με οικοδομική άδεια

Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έως 300 τ.μ.

Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων προχείρων καταλυμάτων ζώων

Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Ζωοτροφές

Εξαγωγή Ζωοτροφών σε Τρίτες Χώρες

Εισαγωγή Ζωοτροφών από Τρίτες Χώρες

Έγκριση/Εγγραφή εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του τομέα της διατροφής των ζώων

Καταχώρηση στο μητρώο για τη χρήση συμπληρωματικών ζωοτροφών που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες για την παρασκευή πλήρων ζωοτροφών για ιχθύες

Καταχώρηση στο μητρώο για τη χρήση συμπληρωματικών ζωοτροφών που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες για την παρασκευή πλήρων ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση

Έγκριση χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σε επιχείρηση παρασκευής ζωοτροφών με ξεχωριστές γραμμές παραγωγής (γουνοφόρα – μηρυκαστικά)

Έγκριση χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών για την παρασκευή ιχθυοτροφών

Έγκριση χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σε επιχείρηση παρασκευής ζωοτροφών με ξεχωριστές γραμμές παραγωγής (μονογαστρικά – μηρυκαστικά)

Έγκριση χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σε επιχείρηση παρασκευής ζωοτροφών για μονογαστρικά

Έγκριση χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών για την παρασκευή ζωοτροφών αποκλειστικά για ζώα συντροφιάς, γουνοφόρα, κλπ.