Ηλεκτρονικά μισθωτήρια αγροτικής γης μόνο για ενοίκιο από 80 ευρώ και πάνω

Τρίτη, 3 Μάρτιος, 2015 - 11:15
Ηλεκτρονικά μισθωτήρια αγροτικής γης μόνο για ενοίκιο από 80 ευρώ και πάνω

Η εν λόγω απόφαση τροποποιεί ορισμένες διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1013/7.1.2014 που αφορά την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, το άρθρο 1 της απόφασης ΠΟΛ.1013/7.1.2014 έχει ως ακολούθως:   

ΆΡΘΡΟ 1

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

Σημείωση: Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1027/22.1.2015, έγινε γνωστό ότι "Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄ 32) απόφασης για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014".

Συνεπώς, από το συνδυασμό των διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Η υποβολή στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων είναι προαιρετική  εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ
  • Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής (μισθώματα άνω των 80,00 ευρώ) ή σε περιπτώσεις προαιρετικής υποβολής, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 31.3.2015.

Ολόκληρη η απόφαση ΠΟΛ.1028/23.1.2015