Ανάρτηση αναλυτικής κατάστασης πληρωμής δικαιούχων Βιολογικής Γεωργίας παράτασης 2012. Π.Ε. Χαλκιδικής

Τρίτη, 16 Δεκέμβριος, 2014 - 13:15
Ανάρτηση αναλυτικής κατάστασης πληρωμής δικαιούχων Βιολογικής Γεωργίας παράτασης 2012

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι, έχουν εκδοθεί η Μηχανογραφική Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2012 και η Κατάσταση Απορριπτομένων-Δεσμευμένων της Πρόσκλησης 080294/17.11.2011 της Δράσης 1.1 “Βιολογική Γεωργία-Παράταση” και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας στον 2ο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Οι Καταστάσεις περιλαμβάνουν 45 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 87.897,22 € και 11 απορριπτόμενους με αναλυτικά τους λόγους απόρριψης.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Ο προβλεπόμενος Φάκελος Πληρωμής των δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών αποστέλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών