Ενεργοποίηση της ρήτρας αναθεώρησης δικαιούχων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013

Δευτέρα, 23 Νοέμβριος, 2015 - 10:00
Ενεργοποίηση της ρήτρας αναθεώρησης δικαιούχων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρήτρα αναθεώρησης δικαιούχων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, οι υποχρεώσεις των οποίων μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο ΠΑΑ 2014-2020.

Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι της Δράσης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», με συνολική αρόσιμη έκταση (εντός και εκτός δράσης) άνω των 10 εκταρίων (Ηa) και των δράσεων 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» με συνολική αρόσιμη έκταση άνω των 15 εκταρίων (Ηa) έχουν την δυνατότητα να αποχωρήσουν από τις δράσεις, από 1.1.2015, χωρίς την αναζήτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφόσον το επιθυμούν.