Ενημέρωση της Π.Ε. Σερρών για την έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών φαρμάκων

Πέμπτη, 5 Φεβρουάριος, 2015 - 09:00
Έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών φαρμάκων

Η Π.Ε. Σερρών με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (713/9651/27-01-15), αναμένεται να εφαρμοστεί σύντομα η ψηφιακή λειτουργία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί ο κάθε ενδιαφερόμενος στο συγκεκριμένο Μητρώο είναι να διαθέτει πτυχίο Γεωπόνου Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι.( αρθ. 35, παρ. 13 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α’ 8) και αρθ. 5, παρ. 1β του Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α΄251).

Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, θα βρίσκεται στον ίδιο ιστοχώρο όπου βρίσκεται η ηλεκτρονική καταγραφή (www.minagric.gr «Ψηφιακές Υπηρεσίες»). Όταν τεθεί σε λειτουργία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσετε λογαριασμό και να υποβάλετε Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων. Παράλληλα θα είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή (σάρωση σε μορφή .pdf), μιας Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και του πτυχίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠ.Α.Α.Τ., θα δοθεί μεταβατικό χρονικό διάστημα λειτουργίας του συστήματος, ώστε να γίνει εξοικείωση με τη χρήση του και να διαγνωστούν τυχόν προβλήματα. Η έναρξη της ψηφιακής αυτής υπηρεσίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Λεπτομέρειες θα σας δοθούν όταν θα έχουμε πληροφορίες από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στα τηλέφωνα 2321355147 και 55136.