Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων έτους 2015-2016

Παρασκευή, 13 Μάρτιος, 2015 - 09:45
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων έτους 2015-2016

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα δέχεται αιτήσεις για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων» περιόδου 2015 – 2016 από 2 Μαρτίου 2015 έως τις 15 Μαΐου 2015. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, οι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό και οι κάτοχοι δικαιωμάτων αναφύτευσης.

Η σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον Πολύγυρο (γραφείο 70) και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Ν. Καλλικράτειας.

Αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής (παρέχεται από την ΔΑΟΚ),

2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο) όπου θα εμφανίζονται οι προς αναδιάρθρωση εκτάσεις (πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 στρ),

3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα,

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οχτώ (8) έτη,

5. Δικαίωμα φύτευσης / αναφύτευσης (για όσους αιτούνται φύτευση δικαιωμάτων αναφύτευσης ή δικαιωμάτων από εθνικό αποθεματικό),

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

7. Φωτοτυπία φορολογικού εγγράφου (εκκαθαριστικό, φορολογική δήλωση, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ), όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού,

8. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου,

9. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

 

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμ- βολιασμού,

β) την επαναφύτευση των αμπελώνων,

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος (υποστύλωση - κατασκευή αναβαθμίδων).

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

i. εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους.

ii.αναφύτευση (δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 85θ του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου), συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησης των αμπελώνων για λόγους ποιοτικής βελτίωσης.

β) Φύτευση αμπελώνων: Με βάσει δικαιώματος φύτευσης που έχει ήδη αποκτηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 85ι και 85ια του Καν(ΕΚ) 1234/2007, συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησής των αμπελώνων για λόγους ποιοτικής βελτίωσης.

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

i. υποστύλωση

ii. κατασκευή αναβαθμίδων

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Χαλκιδικής 2371351433 / 2399022631