Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σύμφωνα με τον ΚΑΝ. (EE)1308/2013

Παρασκευή, 27 Νοέμβριος, 2015 - 09:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σύμφωνα με τον ΚΑΝ. (EE)1308/2013

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος, στα αρµόδια γραφεία των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. αρµοδιότητάς τους

από 15 Νοεµβρίου έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2015

Στις δηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται ως ελάχιστα στοιχεία:

  1. Η αιτούµενη έκταση
  2. Η περιοχή (Νοµός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση
  3. Αν ο ενδιαφερόµενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο αγροτεµάχιο για την αιτούµενη έκταση.

∆ιευκρινίζεται ότι οι συγκεκριµένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν, θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016.

Οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και µετά, σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ενισχύονται οικονοµικά µέσω του προγράµµατος αναδιάρθρωσης (ενισχύεται µόνο η δράση της υποστύλωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στα Τµήµατα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, των κατά τόπων ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Κ.Μ.. Για στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω Υπηρεσιών µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. και ειδικότερα στην ιστοθέση www.pkm.gov.gr/Επικοινωνία/Κατάλογος Υπηρεσιών