Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αποδέσμευσης των δικαιούχων από τις Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις 1.4, 2.3 και 2.1

Δευτέρα, 25 Απρίλιος, 2016 - 08:15
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αποδέσμευσης των δικαιούχων από τις Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις 1.4, 2.3 και 2.1

Σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι των Δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγής Καπνού» και 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 μπορούν να αποδεσμευθούν από την αντίστοιχη δράση από το έτος 2015 και μετά χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, βάση της ρήτρας αναθεώρησης του Καν. (ΕΚ) 1974/2006. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων αποδέσμευσης, που υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης (Αλ. Παπαναστασίου 63), έχουν οριστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Έτος εφαρμογής από το οποίο ο δικαιούχος αιτείται την αποδέσμευσή του από τη Δράση Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης βάσει της οποίας υποβάλλεται και αξιολογείται η αίτηση αποδέσμευσης Καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης αποδέσμευσης
2015 ΕΑΕ 2015 15/5/2016
2016 ΕΑΕ 2016 15/5/2016
2017 ΕΑΕ 2017 15/5/2017

Η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης από τις δράσεις 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγής Καπνού», δίνεται στους δικαιούχους που το σύνολο της αρόσιμης έκτασής τους (εντός και εκτός δράσης) είναι άνω των 15 εκταρίων (150 στρεμμάτων).Η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης από την δράση 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», δίνεται στους δικαιούχους που το σύνολο της αρόσιμης έκτασής τους (εντός και εκτός δράσης) είναι άνω των 10 εκταρίων (100 στρεμμάτων).